Edukacja ekologiczna mieszkańców Lublina w zakresie ochrony powietrza.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej z zakresu:

 • negatywnego wpływu spalania paliw niskiej jakości na zdrowie ludzi i jakość powietrza,
 • propagowania działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza,
 • zachęcania do wymiany niskosprawnych pieców i kotłów na paliwo stałe na niskoemisyjne źródła ciepła poprawiające komfort i jakość życia mieszkańców,
 • możliwości skorzystania z dotacji w ramach:
  Programu Ograniczania Niskiej Emisji,
  Programu „Czyste Powietrze”,
  Programu „Ciepłe mieszkanie”
 • zapisów tzw. „Uchwały antysmogowej” dotyczącej m.in. konieczności wymiany źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi w gospodarstwach domowych,
 • obowiązku składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

W ramach działań edukacyjnych planujemy przeprowadzić cykl proekologicznych warsztatów edukacyjnych, którego wiodącym tematem będą m.in. zagadnienia związane z tematyką powietrza, zanieczyszczeń powietrza, zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz prostych metodach badawczych jakości powietrza w najbliższym otoczeniu. W trakcie warsztatów będzie działał również punkt informacyjny, w którym będzie można dowiedzieć się o programach dotacyjnych na docieplenie mieszkania/ domu czy wymianę źródeł ogrzewania.

Zapraszamy do udziału.

Zobacz naszą galerię z warsztatów (na dole strony)

Dotychczas odbyły się warsztaty:

 • 26.08.2023 godzina 9:30 na terenach zielonych przy ul. Juranda (boczna Zana) w Lublinie
 • 26.08.2023 godzina 14:00 na terenach zielonych przy ul.Romantycznej (boczna Nadbystrzyckiej) w Lublinie
 • 22.09.2023 godzina 15:30 na terenach zielonych przy ul. Topolowej (boczna Lotniczej) w Lublinie
 • 23.09.2023 godzina 9:30 na boisku przy ul. Stefana Okrzei w Lublinie

PATRONAT MEDIALNY

.

INFORMATOR

.

Program ograniczania niskiej emisji.

Program PONE jest realizowany przez Urząd Miasta Lublin.

Obejmuje on dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych Miasta Lublin.

O dotacje mogą się ubiegać:

 • osoby fizyczne (w tym najemcy lokali komunalnych),
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • inne osoby prawne.

Dotację można otrzymać na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 • ogrzewanie elektryczne, 
 • pompy ciepła, 
 • ogrzewanie gazowe, 
 • ogrzewanie olejowe, 
 • system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych). 

Dotacja wynosi  50% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

——————————————————————————————————————————-

Program „Ciepłe mieszkanie”.

Program „Ciepłe mieszkanie” jest realizowany przez Urząd Miasta Lublin.

O dotację mogą się ubiegać:

 • właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dotację można otrzymać na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe na: 

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania.

Dodatkowo finansowanie może obejmować:

 • nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Dotacja wynosi (po spełnieniu kryteriów dochodowych):  

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł,
 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:
  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub
  • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub
  • posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

——————————————————————————————————————–

Program „Czyste powietrze”.

Źródłami finansowania programu Czyste Powietrze są głównie środki z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także środki UE.

O dotację mogą się ubiegać:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • właściciele lub współwłaściciele wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księga wieczystą w budynkach jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dotację?

Są trzy opcje, w ramach których określono koszty kwalifikowane.

Maksymalne kwoty dofinansowania zależą od uprawnień Beneficjentów.

Opcja 1

 1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.
 2. Zakup i montaż: pompy ciepła typu powietrze – woda, gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i dystrybucji ciepłej wody (cwu).

Dodatkowo mogą być wykonane inne prace:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

 •   66.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 •   90.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 135.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Opcja 2

 1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.
 2. Zakup i montaż innego źródła ciepła niż w opcji nr 1, kotłowni gazowej.

Dodatkowo mogą być wykonane inne prace:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

 •   56.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 •   81.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 115.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła.

Obejmuje wyłącznie:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

 • 33.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 48.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 70.000 zł dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

.

GALERIA

Warsztaty 23.09.2023 przy boisku przy ul. Stefana Okrzei w Lublinie

.

Warsztaty 22.09.2023 na terenach zielonych przy ul. Topolowej w Lublinie

.

Warsztaty 26.08.2023 na terenach zielonych przy ul.Romantycznej (boczna Nadbystrzyckiej) w Lublinie

.

Warsztaty 26.08.2023 na terenach zielonych przy ul. Juranda (boczna Zana) w Lublinie