Centrum językowe

Fundacja posiada licencję na prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego i weryfikacji kompetencji językowych według europejskiej klasyfikacja poziomu biegłości językowej stanowiącej bazę porównawczą dla poziomów nauczania języków obcych w krajach europejskich. Sześciostopniowa skala określa kompetencje na różnych polach znajomości języka.

Poziom A1 |

To poziom beginner, czyli początkujący. Według CEFR, osoba na poziomie językowym A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego, np.: miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i ludzi, których zna. Potrafi też odpowiadać na tego typu pytania. Osoba znająca język na poziomie A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą konwersację jeśli rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2 |

To poziom Elementary/Pre-intermediate, czyli niższy średnio zaawansowany. Osoba znająca język na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających tylko bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie prosto opisywać swoje otoczenie i pochodzenie, poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1 |

To poziom Intermediate, czyli średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2 |

To poziom upper/post-intermediate, czyli wyższy średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1 |

Nie potrzebujesz słownika by znaleźć właściwe słowo. Używasz swobodnie języka niemieckiego w czasie wolnym, w pracy, na studiach. Zrozumienie długich i zawiłych tekstów nie sprawia Ci żadnych problemów.

Poziom C2 | Jesteś wymagającym rozmówcą

To poziom Advanced, czyli zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

  • The European Language Certificates TELC – jesteśmy od marca 2016 roku partnerem Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i posiadamy licencję na przeprowadzanie między narodowych egzaminów językowych w językach europejskich w zakresie język ogólny i specjalistyczny między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu, medycyny.
  • The Global Language System – jesteśmy licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS . Przeprowadzamy egzaminy językowe uznawalne przez ą uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej .Zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie są honorowane przez międzynarodowe korporacje

Ośrodek egzaminacyjny ETS jako akredytowany ośrodek testowy mamy możliwość przeprowadzania uznawanych na całym świecie międzynarodowych testów z języka angielskiego (TOEIC®, TOEFL®) oraz francuskiego (TFI™).

Wprowadzony ustawą Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu uporządkowanie procesu nadawania kwalifikacji. Kwalifikacja jest kluczowym elementem uzyskania wskaźników rezultatu w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W projektach realizowanych ze środków EFS należy wykazywać takie kwalifikacje, których jakość są zapewnione poprzez odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot.

Fundacja Maturita posiada możliwość przeprowadzania egzaminów, które pomyślne zaliczenie pozwalają na uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Posiadamy szeroki katalog kwalifikacji, które można uzyskać w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym. Są to m. in. kucharz, pracownik gospodarczy, pracownik biurowy, florysta, magazynier, specjalista d/s rachunkowości i szereg innych.