Wymień piec – zyskaj zdrowie: informacje o akcji

,,Wymień piec – zyskaj zdrowie” – akcja edukacyjno – informacyjna skierowana do mieszkańców Lublina

W ramach akcji podjęliśmy się prowadzenia Punktu Informacyjnego w biurze Fundacji przy ulicy Długiej 5 pokój 90 oraz innych działań promocyjnych ( spot radiowy na temat akcji, plakaty oraz ulotki) . W biurze projektu można uzyskać uzyskać informacje na temat programów Czyste Powietrze, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) 2021 oraz obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Poprawa, jakości powietrza to jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych.

Mówiąc o jakości powietrza bierzemy pod uwagę jego skład chemiczny, a przede wszystkim ilość zawartych w nim substancji szkodliwych dla zdrowia.

Głównymi winowajcami złej jakości powietrza są substancje powstające na skutek spalania złej jakości paliw kopalnianych. Są to przede wszystkim: pył zawieszony PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren

To jak silnie zanieczyszczenia pyłowe wpływają na zdrowie zależy nie tylko od ich stężenia w powietrzu i od czasu ekspozycji (czyli od całkowitej ilości zanieczyszczeń, która dostaje się do naszego organizmu), ale może też od zależeć rozmiarów, kształtu i składu chemicznego cząstek pyłu. Do najpoważniejszych chorób, na które wpływ ma zanieczyszczenie powietrza należą choroby układu oddechowego (astma, rak płuc czy choroba obturacyjna płuc), układu krążenia (zawał serca, nadciśnienie tętnicze, arytmia), układu nerwowego (stany depresyjne, choroba Alzheimera, udary), a nawet układu rozrodczego u kobiet (bezpłodność, poronienia).

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Dbając o zdrowie mieszkańców oraz środowisko, uchwałą  z dnia 19.02.2021 r. zwaną „ Uchwałą antysmogową” Sejmik Województwa Lubelskiego zakazał spalania w piecach:

 • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Jednocześnie powstał wymóg wymiany starego pieca na ekologiczne źródła ogrzewania w określonych terminach:

 • do 1 stycznia 2024 roku – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2
 • do 1 stycznia 2027 roku – instalacje klas 3 i 4
 • do 1 stycznia 2030 roku – instalacje klasy 5

Pełny tekst uchwały do pobrania na stronie https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/uchwala-antysmogowa-uchwalona/

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Program powstał dzięki uchwale Rady Miasta Lublin z dnia 25.02. 2021 r. i obejmuje dotację w wysokości 50% kosztów poniesionych na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 • ogrzewanie elektryczne, 
 • pompy ciepła, 
 • ogrzewanie gazowe, 
 • ogrzewanie olejowe, 
 • system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych). 

Dotacja przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu i są jedynym źródłem ogrzewania.
Wnioski (dostępne pod linkiem poniżej ) można składać do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, lub do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin

Więcej można się dowiedzieć na stronie:
https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/powietrze-w-miescie/program-ograniczania-niskiej-emisji/

Program „Czyste Powietrze”

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termo modernizacyjnych budynku.
Na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu można otrzymać do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Dofinansowanie jest dostępne w postaci dwóch form finansowania: dotacji lub środków na pokrycie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny jest w m.in. bankach: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska). Dzięki gwarancjom z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) banki mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnie z programem.

Wnioski należy składać elektronicznie na portalu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html , w serwisie https://czystepowietrze.gov.pl/, lub za pośrednictwem banku (w przypadku kredytu)

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła o mocy do 1 MW mocy i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązkowi zgłoszenia do CEEB podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Czas na złożenie deklaracji do 01.07.2022 r.  (w przypadku budynków już istniejących) oraz 14 dni w przypadku budynków nowych oraz przy wymianie źródła ciepła lub spalania na nowe.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną (przez profil zaufany) za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z siedzibą przy ul. Zana 38, 20-601 Lublin
oraz drogą pocztową, a także osobiście we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców. Złożenie deklaracji CEEB jest obowiązkowe. Za brak jej złożenia w terminie grozi grzywna do 5.000 zł.

Wszelkie szczegółowe informacje wraz z drukiem deklaracji znajdują się na stronie
https://ceeb.gov.pl/