Przeprowadzenie zajęć komputerowych w Klubie Seniora w Wojciechowie

W dnu 8 listopada 2021 podpisaliśmy umowę na realizację zajęć komputerowych w Klubie Seniora w Wojciechowie w ramach projektu RPLU.11.02.00-06-0004/20, który jest współfinasowany przez Unię Europejską z Europejską Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.2Usługi społeczne i zdrowotne.

Rolą zamówienie jest objęcie wsparciem 40 Uczestników Klubu Seniora w Wojciechowie.