Kampania informacyjno- edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku finansowane ze środków PFRON.

Celem szczegółowym zadania jest:

 1. upowszechnienie praw osób niepełnosprawnych w ich środowisku.
 2. zwiększenie świadomości OzN o ich uprawnieniach
 3. podniesienie świadomości mieszkańców Lubelszczyzny o roli społecznej os. niepełnosprawnych
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji OzN

Na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948 r. https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf stwierdzono, że wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem godności i praw.

Na przestrzeni kolejnych lat powstało wiele aktór prawnych normujacych prawa człowieka.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) zapewnia prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 ust. 2).

W dniu 25.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pod pozycją 218 została opublikowana Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030.

Dokument zakłada kompleksowe, horyzontalne, ponadsektorowe podejście polityki publicznej do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające ich potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.

W Strategii wskazano 8 obszarów priorytetowych Strategii:

 1. Obszar priorytetowy 1: Niezależne życie
 2. Obszar priorytetowy 2: Dostępność
 3. Obszar priorytetowy 3: Edukacja
 4. Obszar priorytetowy 4: Praca
 5. Obszar priorytetowy 5: Warunki życia i ochrona socjalna
 6. Obszar priorytetowy 6: Zdrowie
 7. Obszar priorytetowy 7: Budowanie świadomości
 8. Obszar priorytetowy 8: Koordynacja

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Dyrektywa Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Porady praktyczne:

Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po skończonym 16 roku życia.

Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla dziecka.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dla-dziecka-ktore-ma-mniej-niz-16-lat

Edukacja dziecka niepełnosprawnego

)https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042562572

Uprawnienia studentów z niepełnosprawnością

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051641365

Dofinanssowanie do turnusów rehabilitacyjnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20072301694

.